Gong Practictioner Training in Bulgaria

For English, please scroll down.

Гранд Мастер Масимо Пиаца ще проведе за втори път у нас 5 -дневен курс за Гонг майстори от 🗓28.04.2018г. – 02.05.2018г.🗓

🔔✳✳🔔✳✳🔔

Майсторският курс по звукотерапия с Гонг и Тибетски купи е предназначен за всички, които искат да се потопят в тайните и да усвоят лечебната сила на древните свещени инструменти – Гонг, Тибетски купи, раковини и други, използвани с лечебна цел, както и за цялостна хармонизация и повдигане на вибрациите.

Курсът е професионален, като завършилите ще получат сертификат с квалификация Holistic Operator of Sound “Gong Practitioner”. Участниците ще изучат основите на провеждането на индивидуални и групови вибрационни терапии с помощта на Гонг, Тибетски купи и други свещени инструменти.

🔔✳✳🔔✳✳🔔

Курсът ще се проведе от 28ми април до 02ри май 2018г. в гр. Варна, в рамките на четири пълни дни и половина с обща продължителност 40 часа.

Курсът ще се води на английски език, като при нужда ще бъде осигурен превод на български език.

„По време на курса ще практикуваме дисциплини като:
☑- Биомузика,
✅- Крия йога,
☑- Дихателни практики,
✅- Хармонично пеене,
☑- Медитация,
✅- Мантри и др.

Ще използваме свещени и съвременни инструменти като Гонг, Тибетски купи, шрути бокс, раковини и други. Ще изследваме силата на Гонга във връзка с цялата планетарна космическа система. Ще преминем заедно през това необикновено пътуване на самоосъзнаване, за да станем инструменти на мира посредством звука на гонга,“ описва учебния процес Мастер Масимо Пиаца.

Курсистите ще научат как се прави т.нар. „Гонг баня“. Тя представлява звукова баня, при което Гонгът произвежда цял спектър от хармонични тонове, като ни обгръща и облива със своя звук и вибрации. Къпейки ни във вълни от красиви, неподвластни на времето вибрации, Гонг банята наподобява мини-ваканция – мощните вибрации на Гонга ни пренасят на друго ниво на съществуване, на място, където изцелението се случва естествено и стресът, и напрежението от ежедневието биват нежно отмити.

Гонгът работи на всички нива, като звукът поражда позитивна промяна в слушателя. Така, според личното възприятие, Гонг банята може да бъде музикално преживяване, релаксация или по-дълбоко преживяване на медитация, терапия и себеизцеление.

✳✳✳ Кой е Масимо Пиаца (Италия) ✳✳✳

👉• АКРЕДИТИРАН ХОЛИСИЧЕН УЧИТЕЛ S.I.A.F. Italia Cod Tessera N° LO 320T-OP
👉• Старши Гонг Майстор – Обучава Звукови Оператори с Вибрационно – енергийна насоченост
👉• Майстор Учител по Рейки Метод Усуи и Каруна (начинаещи, I, II, III, IV ниво)
👉• Автор на метода “Viviamoci ©”
👉• Притежава Сертификат за консултиране в областта на терапията
👉• Лектор-оператор в “Биомузика”
👉• Терапевтичен и холистичен масажен терапевт
👉• Рефлексолог по традиционна китайска медицина

Цена:
Цена за курса е 680 лева, но при ранно записване получавате отстъпка 40 лева.

Цена до 28.03.2018г., – 640 лева.

За да запазите своето място, е необходимо да заплатите депозит от 100 лева.
Останалата сума се заплаща в първия ден от курса.
Депозитът става невъзвращаем след 18.04.2018г.

☎📧 Контакти ☎📧
За информация и записване, моля свържете се с:
Весела Налбанчева +359 88 876 2701, vnalbancheva@gmail.com
Даниела Джакоай +359 89 430 8318, danielajakway@yahoo.co.uk

❣НЕКА СВЕТЪТ НАУЧИ ЗА ТОВА – РАЗПРОСТРАНЕТЕ НОВИНАТА❣

🔔✳✳🔔✳✳🔔

The Sacred Gong – Sound Healing Course by Massimo Piazza

The Grand Master Massimo Piazza will visit Bulgaria to conduct his second 5-days Sound Therapy course with Gong and Tibetan bowls – from April 28th till May 02nd 2018.

The course is designed for everyone who wants to immerse themselves in the secrets and learn the healing power of the ancient sacred instruments – Gong, Tibetan bowls, shells and other instruments, used for healing purposes and for overall harmonization and vibration uplift.
The Training is professional and the graduates will receive a Holistic Operator of Sound “Gong Practitioner” qualification. The participants will learn the basics of conducting individual and group vibration therapies using Gong, Tibetan bowls and other sacred instruments.

🔔✳✳🔔✳✳🔔

“During the course we will practice disciplines such as
– Biomusic,
– Kriya yoga,
– Breathing,
– Harmonic Chant,
– Meditation,
– Improvisations with mantras and others.
We will use sacred and modern tools such as Gong, Tibetan bowls, shruti box, shells and more. We will examine the power of the Gong in relation to the entire planetary space system. We will go together through this unusual journey of self-awareness to become instruments of peace through the sound of the Gong”, explains the teaching process Master Massimo Piazza.

🔔✳✳🔔✳✳🔔

This course will teach students how to lead a ,,Gong bath”. It is a sound bath where the gong produces a whole spectrum of harmonic tones, envelops and swirls with its sound and vibrations. Dressing us in waves of beautiful, timeless vibrations, the Gong bath resembles a mini-vacation – the powerful vibrations of the gong bring us to another level of existence, to a place where healing happens naturally and the stress and tension of everyday life is gently washed away.
The Gong works on all levels and the sound produces a positive change in the listener. Thus, according to personal perception, Gong bathing can be a musical experience, relaxation or a deeper experience of meditation, therapy and self-healing.

The course will take place from April 28 to May 2, 2018 in the city of Varna, within four and a half days, in total of 40 hours and will be held in English with the possibility of translation into Bulgarian.

🔔✳✳🔔✳✳🔔

A few words about Grand Master Massimo Piazza (Italy):

• ACCREDITED HOLISTIC TEACHER S.I.A.F. Italy Code Tessera N ° LO 320T-OP
• Senior Gong Master – Training Sound Operators with Vibration – Energy Direction
• Master Reiki Teacher Usui and Karuna Method (beginner, I, II, III, IV level)
• Author of the Viviamoci © method
• Certificate of Counseling in the field of therapy
• Speech-operator in “Biomass”
• Therapeutic and holistic massage therapist
• Reflexologist in traditional Chinese medicine

🔔✳✳🔔✳✳🔔

Early bird price – until 28.03.2018 – 320 EUR.
Course price after 28.03.2018 – 340 EUR
Upon subscription, a deposit of 50 EUR is paid.
The remaining amount is paid on the first day of the Training.
The deposit is non-refundable after 18th of April 2018.

For information and subscription, please contact:
Vesela Nalbancheva +359 88 876 2701- vnalbancheva@gmail.com
Daniela Jakway +359 89 430 8318 – danielajakway@yahoo.co.uk

❣LET THE WORLD HEAR ABOUT IT – SPREAD THE NEWS❣
#thesacredgongкурспозвукотерапия

https://www.facebook.com/events/145428442817389/